Informacje i regulamin misji

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Kamerunu, w celu nawiązania lub poszerzenia kontaktów gospodarczych między przedsiębiorstwami z Polski i Kamerunu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych współpracą z Kamerunem, poniżej przykładowe sektory:
- budownictwo
- energetyka
- informatyka
- nauka
- ochrona środowiska
- przemysł spożywczy
- rolnictwo
- turystyka


Termin misji: 19-22 Listopada 2014r.

- Wylot z Warszawy-Okęcie w dniu 18 Listopada 2014r. (wtorek)
- Przylot do Warszawy-Okęcie w dniu 23 Listopada 2014r. (niedziela)


Cena: 5870zł netto

W ramach opłaty za udział w misji zapewniamy:
- Transport na terenie Kamerunu
- Podstawowe ubezpieczenie w czasie pobytu
- Wizę
- Rezerwację miejsca w hotelu (4 noclegi)
- Wynajem sal konferencyjnych (3 dni)
- Spotkania z kontrahentami zainteresowanymi współpracą w ramach organizowanych spotkań B2B
- Spotkania z członkami rządu, a także z lokalnymi władzami w ramach organizowanych spotkań B2Government (B2G)
- Spotkania z władzami Izby Przemysłowo-Handlowej i innymi organizacjami wspierania biznesu
- Doradztwo i tłumaczenie w trakcie misjiEkspert w zakresie wsparcia biznesu Polska - Kamerun
- Program turystyczny w czasie wolnym od oficjalnych spotkań 
- Wszelką dodatkową pomoc w kontaktach biznesowych, płatną i indywidualnie wycenianą

Pozostałe koszty - zakwaterowania, wyżywienia i biletu lotniczego uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Zgłoszenia są przyjmowane do 15.09.2014r. poprzez wypełnienie zgłoszenia na stronie Polsko-Afrykańskiej Izby Gospodarczej bądź zgłoszenie się do głównego Organizatora: biuro@rolind.pl. W zwrotnej wiadomości zostanie wysłane potwierdzenie wraz z formularzem uczestnictwa, który trzeba wypełnić, podpisać i odesłać skan na adres: biuro@rolind.pl   

Ilość miejsc jest ograniczona dlatego zapisy rozpatrywane będą według kolejności zgłoszenia. Więcej informacji pod numerem: +48 503-840-502.

Po wysłaniu formularza uczestnictwa, prosimy o oczekiwanie na informację zwrotną a następnie dokonanie przelewu na wskazane konto w terminie do 5 dni roboczych, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa.


PROGRAM MISJI

WTOREK, 18 LISTOPADA Wylot do Yaounde + zakwaterowanie
ŚRODA, 19 LISTOPADA (YAOUNDE)
- Oficjalne otwarcie Cameroon and Poland Business meeting 2014
- Spotkania B2B między polskimi a kameruńskimi przedsiębiorstwami
- Spotkania B2G miedzy polskimi przedsiębiorstwami a członkami kameruńskiego rządu (wg. sektorów uczestników misji)
CZWARTEK, 20 LISTOPADA (YAOUNDE)
- Spotkania B2B między polskimi a kameruńskimi przedsiębiorstwami (ciąg dalszy)
- Spotkania B2G miedzy polskimi przedsiębiorstwami a członkami kameruńskiego rządu (ciąg dalszy)
PIĄTEK, 21 LISTOPADA (DOUALA)
-Otwarcie Cameroon and Poland Business meeting 2014
- Spotkania z władzami Izby Przemysłowo-Handlowej
- Spotkanie z Gubernatorem regionu
- Spotkanie z organizacjami wspierania biznesu
SOBOTA, 22 LISTOPADA MINI - Program turystyczny. Wylot do Warszawy.

Lista projektów inwestycyjnych objętych programem rządowym Kamerunu od 2014r.
Projekty te dotyczą sektorów: infrastruktury, turystyki, przemysłu spożywczego, leśnego i energetycznego.
Infrastruktura:
- Budowa autostrady Douala-Yaoundé;
- Budowa, eksploatacja i utrzymanie linii kolejowej Douala-Limbé;
- Budowa, eksploatacja i utrzymanie linii kolejowej Edea-Kribi - Lolablé
- Budowa, eksploatacja i utrzymanie trzech nowoczesnych centrów handlowych w Bamenda;
- Montaż, obsługa i konserwacja dworca multimodalnego w Bonabéri - Douala;
Energia:
- Budowa, eksploatacja i utrzymanie elektrowni wodnych Sanaga (w Kikot);
- Budowa, eksploatacja i utrzymanie zapory współliniowej w Moudour - Hina;
- Projektowanie, finansowania, budowa, eksploatacja i utrzymanie farmy wiatrowej w górach
Mont Bamboutos;
- Projektowanie, finansowanie, budowa i utrzymanie linii energetycznej 225 kV pomiędzy
Kribi a Yaoundé;
Pozostałe sektory:
- Zagospodarowanie technopolię drewna na południowym-wschodzie.
- Zagospodarowanie turystyczne jeziora miejskiego w Yaoundé;
- Technopolie spożywcze (Agrotech);
- Dostawa sprzętu, urządzeń, eksploatacja i konserwacja kruszarki
- Wyposażenie, eksploatacja i utrzymanie miejskiego parku w dolinie Besséké (w Douala).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN MISJI

1. Organizatorem misji gospodarczej realizowana w ramach w/w projektu jest ROLIND, zwany dalej Organizatorem.
2. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w misji jest przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza uczestnictwa.
3. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń, a Podmioty niezakwalifikowane do udziału w misji, a spełniające wymogi formalne, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji firmy zakwalifikowanej, jej miejsce zajmie kolejna firma z listy rezerwowej.
4. Warunkiem wzięcia udziału w misji jest wpłata wyznaczonej kwoty na wskazany rachunek i we wskazanym czasie, co stanowi ostateczne potwierdzenie uczestnictwa.
5. W misji gospodarczej może wziąć udział co najmniej 10 Podmiotów. W przypadku większej liczby zainteresowanych, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby podmiotów do 15. Warunkiem organizacji wyjazdu na misję jest potwierdzenie uczestnictwa przez co najmniej 10 Podmiotów.
6. W ramach kosztów udziału uczestników w danej misji, wymienia się koszty:
- Transport na terenie Kamerunu
- Podstawowe ubezpieczenie w czasie pobytu
- Wizę
- Rezerwację miejsce w hotelu (4 noclegi)
- wynajem sal konferencyjnych (3 dni)
- Spotkania z kontrahentami zainteresowanymi współpracą w ramach organizowanych spotkań B2B
- Spotkania z członkami rządu, a także z lokalnymi władzami w ramach organizowanych spotkań B2Government (B2G)
- Spotkania z władzami Izby Przemysłowo Handlowych i innymi organizacjami wspierania biznesu
- Doradztwo i tłumaczenie w trakcie misji
- Program turystyczny.
7. Koszt dojazdu do/z Kamerunu, koszty zakwaterowania oraz wyżywienia, a także wszelkie koszty inne niż wymienione w punkcie 5 Regulaminu, związane z misją (np. szczepienia, wydruk materiałów promocyjnych, itd…) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
8. Organizator nie przewiduje możliwości uczestnictwa osób towarzyszących. 
9. Termin i program misji gospodarczej jest wiążący dla wszystkich Uczestników.
10. Uczestnik zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w przygotowanym programie misji.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej i /lub finansowej w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z części programu misji, a także nie zwraca poniesionych kosztów w ramach uczestnictwa w misji.
12. Organizator nie zwraca Uczestnikowi poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika na 45 dni przed wyjazdem na misję. W przypadku rezygnacji uczestnika na 75 dni przed wyjazdem na misję, zwrócone zostaną jedynie środki za usługi lub produkty dla których koszty nie zostały jeszcze poniesione.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej i /lub finansowej w przypadku naruszenia przez uczestnika prawa obowiązującego w Kamerunie oraz regulaminu misji.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej i /lub finansowej w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od niego.
15. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych (w tym logotypu) w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz elektronicznych) dotyczących realizowanej misji.
16. Uczestnik programu turystycznego zobowiązuje się do:
- przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez opiekuna(ów) wycieczki,
- przestrzegania wszelkich zasad i przepisów BHP w czasie trwania wycieczki i dojazdów,
- w czasie zwiedzana obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów.
17. W czasie zakwaterowania w obiektach turystycznych Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących w danych obiektach regulaminów pobytowych.
18. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić Organizatora.